facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
הדרך המומלצת לסיום מערכת נישואין שעלתה על שרטון הינה באמצעות עריכת הסכם גירושין. במסגרת הסכם הגירושין, על הצדדים להסדיר את כל הנושאים הקשורים בפירוד בני הזוג, החל, ממשמורת הילדים (ככל שישנם ילדים קטינים) דרך קביעת תשלומי המזונות וכלה בחלוקת הרכוש המשותף. מאחר ומדובר בהסכם, הרי שניתן לבחור בדרך זו לסיום הליך הגירושין רק במידה וקיימת הסכמה בין שני בני הזוג. כאשר אין הסכמה בין בני הזוג אז בית המשפט או בית הדין הרבני ייצרכו לקבוע את הסכם הגירושין, דרך זו מייקרת ומאריכה את התהליך וגורמת לסבל רב. בנוסף לרוב בני הזוג "ייזרקו רפש" במהלך הדיון, דבר שיסב סבל רב על הילדים. כמובן שבכדי שהסכם הגירושין יהיה בר תוקף יש לאשרו בפני בית הדין הרבני או לחילופין בבית המשפט לענייני משפחה. הסכם שלא אושר – אינו בר תוקף. לאחר שהסכם גירושין אושר ע"י בית הדין הרבני או ע"י בית המשפט לענייני משפחה, הוא מהווה הסכם מחייב לכל דבר ועניין. לפיכך, הדרך לביטולו של הסכם גירושין שאושר הוא רק בטענות חוזיות כמו הפרת ההסכם ע"י מי מבין בני הזוג, טעות, הטעיה וכיוצ"ב. לקוב בהסכם הגירושין ייקבעו גובה תשלומי המזונות, יש לדעת כי הקטינים אינם חלק ביחסי בני הזוג והם רשאים להגיש תביעה עצמאית למזונות עצמאית בהנחה ולהסכם הגירושין לא קדמו הליכים משפטים בעניין מזונות הקטינים. אם חל שינוי מהותי בנסיבות, ניתן לדון מחדש במזונות הילדים ובענייני המשמורת והסדרי הראיה גם לאחר אישורו של הסכם הגירושין.