facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
רשם ההוצאה לפועל רשאי מיוזמתו או לפי בקשת הזוכה או החייב לחקור את החייב על מצבו הכלכלי, נכסיו, גובה הכנסתו החודשית ומקורות הכנסה שונים, יציאותיו מהארץ וכניסותיו, חובותיו והוצאותיו. כל זאת על מנת לברר את יכולתו לקיים את פסק הדין. מטרה נוספת בחקירת היכולת הינה לברר אם החייב מסתיר נכסים מפני נושיו. חייב שאין באפשרותו לשלם את החוב ע"פ השעורים שנקבעו, יתייצב לחקירת יכולת בתוך 21 יום ממועד המצאת האזהרה או המועד אחר שנקבע באזהרה. חובת ההתייצבות לא תחול על חייב שהגיש בקשת "פרעתי", תוך 21 יום מהמצאת האזהרה אלא אם נדחתה בקשתו. אם החייב הוא תאגיד או הוכרז כמוגבל באמצעים, או במקרה שהחייב הגיש בקשה לצו תשלומים תוך 21 יום מקבלת האזהרה אין הוא חייב להתייצב לחקירת יכולת. בחקירת יכולת רשאי ראש ההוצאה לפועל להזמין לחקירה את החייב וגם עדים, ולאכוף התייצבותם, מתן עדות והגשת מסמכים, בדרך שמוסמך לכך בית משפט. התייצב החייב לחקירת יכולת כאמור, רשאי ראש ההוצאה לפועל לקיים את חקירת היכולת אף ללא הזמנת הזוכה. התקיימה חקירת יכולת ללא הזמנת הזוכה, רשאי הזוכה לבקש מראש ההוצאה לפועל לקיים חקירת יכולת נוספת בנוכחותו. חקירת יכולת תהיה בפומבי או בדלתיים סגורות כפי שיורה ראש ההוצאה לפועל.