facebook twitter google rss
דף הבית אודותינו כתבות ופירסומים צור קשר
סגירת תיק-
אם לתביעה די ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, קיימת אפשרות במקום להגיש את כתב האישום לסגור את התיק בהסדר. עריכת ההסדר עם החשוד נועדה למנוע מן החשוד לעמוד לדין וכך לחסוך זמן יקר והוצאות כספיות.
שימוע-
בתיקים פליליים, בעבירות בעלות אופי חמור ובעבירות חמורות שיש עמן קלון, קיימת חובה למסור הודעה לחשוד על זכותו לקיום שימוע בכתב, ולעיתים גם בעל פה. זכות השימוע ניתנת גם לעובדי מדינה האמורים להישפט בבית הדין המשמעתי של עובדי המדינה מטרתו של הליך השימוע להעמיד את התביעה על טעותה, ולתת לחשוד הזדמנות לשכנע כי חומר הראיות או האינטרס הציבורי, אשר אינו מצדיק הגשת כתב אישום.